ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De verkoop wordt geleid door gerechtsdeurwaarder C. MOLLET. Deze beslist soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep over elk geschil dat kan rijzen aangaande biedingen tijdens de verkoop.

Deelname aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende verkoopvoorwaarden:

1. De koper is de persoon aan wie het lot wordt verkocht. Hij bezorgt het veilinghuis alle nuttige informatie zoals zijn naam, adres, bankgegevens, kopie van identiteitskaart of paspoort enz.

2. De koper wordt geacht om ten aanzien van het veilinghuis te handelen in eigen naam en voor eigen rekening, ook voor de loten die hij in de hoedanigheid van volmachthouder verwerft.
3. De volgorde van de nummers wordt gerespecteerd.

4. De koper is gebonden door de toewijzing. Het veilinghuis kan echter te allen tijde, zelfs na afloop van de veiling, deze toewijzing weigeren zonder deze beslissing te moeten motiveren.
5. De koper kan aan de veiling deelnemen door minstens één dag voor de verkoop een schriftelijke, telefonische of elektronische koopopdracht af te leveren. In het laatste geval moet hij zijn deelname bevestigen per brief of per e-mail, en daarbij alle informatie bezorgen die het veilinghuis vraagt. Het veilinghuis besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de aldus verkregen opdrachten, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele overslaan door vergetelheid van aldus verkregen opdrachten. Het veilinghuis kan overigens evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de koper in de vermelding van het lotnummer of van het telefoonnummer waarop hij/zij opgeroepen moest worden, of van zijn/haar e-mailadres, noch voor eventuele problemen bij de totstandbrenging van de verbinding. Bij gelijkwaardige biedingen wordt altijd voorrang gegeven aan de koper die aanwezig is tijdens de openbare veiling.

6. De koper wordt onweerlegbaar in staat geacht het verkochte voorwerp persoonlijk te hebben kunnen keuren tijdens de tentoonstelling die aan de openbare verkoopsessie voorafgaat, zelfs indien hij aan de veiling deelneemt via een communicatiemiddel op afstand of met achterlating van een schriftelijke koopopdracht.

7. De vermeldingen of beschrijvingen in de documenten die uitgaan van het veilinghuis, moeten worden beschouwd als louter indicaties die in geen enkel geval het veilinghuis aansprakelijk stellen. Het veilinghuis garandeert in geen enkel geval de authenticiteit, de toeschrijving, de datum, de ouderdom, de aard, de staat, de herkomst enz. van een voorwerp. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de koper om zich zélf te vergewissen van de aard en de staat van een voorwerp. Behoudens andersluidende bepalingen worden loten die uit 2 of meer titels bestaan, reeksen, tijdschriften, of werken met de vermelding 'n.c.' (niet gecollationeerd) of 'WAF' (with all faults) niet teruggenomen. Tijdens de verkoop mag geen enkel voorwerp onderzocht worden.

8. De koper verwerft de eigendom van het voorwerp pas vanaf de volledige betaling van de verkoopprijs en bijbehoren. Hij kan de levering pas in ontvangst nemen wanneer deze betaling definitief geworden is. De risico’s gaan vanaf het ogenblik van de verkoop daarentegen volledig over op de koper.

9. De koper betaalt het bedrag van zijn bod, vermeerderd met een commissie van 25%, incl. BTW, binnen een termijn van drie werkdagen vanaf de verkoop. Vanaf 3000,- euro worden geen contante betalingen meer aanvaard, in overeenstemming met de wettelijk bepaalde limieten. Enkel gecertificeerde en gewaarborgde cheques worden aanvaard voor een onmiddellijke levering. Betaling is ook mogelijk met bankoverschrijving en met credit- of debetkaart. De betalingen – altijd in euro – worden altijd uitgevoerd in de zetel van het veilinghuis.

10. Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is de koper in voorkomend geval ook een volgrecht (4%) verschuldigd voor originele kunstwerken van kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden overleden zijn, voor verkopen van 2000,- euro of meer ten gunste van de kunstenaars en de auteurs van de verkochte werken, bovenop de totale verkoopprijs van het voorwerp. Deze verplichting blijft van kracht, ook in het geval dat de aanspraak op deze rechten pas zou worden geclaimd na de verkoop en de afhaling van het lot, zonder enige beperking in tijd. Het veilinghuis komt niet tussenbeide bij eventuele geschillen aangaande de gegrondheid van claims inzake volgrechten.

11. Elk bedrag dat niet voldaan is op vervaldag, leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot verwijlintresten à 1% per maand. Verder wordt het factuurbedrag verhoogd met 15% (met een minimum van 65,- euro) als boeteclausule. Het veilinghuis behoudt zich voorts het recht voor om verkochte maar onbetaalde loten opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval dient de koper die in gebreke is gebleven, het verschil tussen zijn verkoopprijs en de toewijzingsprijs bij de herverkoop te betalen.

12. De koper dient zijn lot af te halen op de hoofdzetel van het veilinghuis, Henri Marichalstraat 24 te 1050 Brussel, tijdens de drie werkdagen die volgen op de verkoop. Verpakking, overlading en vervoer zijn altijd voor rekening en risico van de koper.

13. Zodra de afhalingstermijn verstreken is, behoudt het veilinghuis zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de betaalde maar niet afgehaalde loten opnieuw te koop aan te bieden, of ze in bewaring te laten opslaan op kosten en risico van de koper, of een bedrag van 10,- euro per lot en per dag vertraging te eisen.

14. De persoonsgegevens worden uitsluitend door het veilinghuis verwerkt. Ze worden niet overgemaakt aan derden. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is veilinghuis A & E MOREL de WESTGAVER -Livres & Curiosités-, Henri Marichalstraat 24, 1050 Brussel KBO-nummer 0832 157 951. Alleen personeelsleden van het veilinghuis hebben toegang tot deze gegevens. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. Zijn persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van het klantenbeheer van het veilinghuis, met inbegrip van direct marketing (bijv. aankondigingen van door het veilinghuis georganiseerde verkopen en evenementen). De koper heeft het recht om zich op elk ogenblik kosteloos en op eenvoudig verzoek te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

15. Elk geschil dat kan ontstaan tussen de partijen, wordt uitsluitend overeenkomstig het Belgische recht beslecht. Alleen de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en in voorkomend geval de vrederechter van Elsene zijn bevoegd.

16. De wet van 15/08/2020 naar Belgische recht ter implementering van de Europese Directieven 2018/843 en 2015/849 betreffende de preventie van witwasoperaties en/of van de financiering van terroristische activiteiten verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhandel, inclusief de veilinghuizen, de identiteit te vragen en te registreren van alle betrokken partijen met een rekening ten bedrage van € 10.000,00 of meer; voor een firma dienen de statuten of de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) opgevraagd. Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het veilinghuis en zullen worden behandeld met strikte inachtneming van de wet op de “General Data Protection Regulation”.

17. Behoudens zware en opzettelijke fout of bedrog in hoofde van het veilinghuis, kan dit laatste op geen enkele manier, direct noch indirect, aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm ook, die op de een of andere manier het gevolg zou zijn van toegang tot en/of gebruik van de diensten van het veilinghuis door de koper. In elk geval waarbij het veilinghuis aansprakelijk zou worden gesteld, om welke reden ook, zal deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt blijven tot het bedrag van de ontvangen commissie.

18. Deze algemene voorwaarden hebben, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde afwijking, altijd voorrang op de eventuele voorwaarden van de koper.