ONZE VOORWAARDEN

Openbare veiling onder toezicht van Gerechtdeurwaarder C. Mollet

1.

De verkoop gebeurt strikt contant. Geen enkel krediet zal toegelaten worden. Voor originele kunst waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar overleden is, volgrecht van 4 % op de hamerprijs vanaf 2000 €. De betaling mag geschieden ofwel in specïen, ofwel per cheque na vertoon van identiteitskaart, ofwel met creditcard en bankkaart.

De kopers zullen bovenop de koopprijs, 25 % betalen. Iedere koper die voor derden aankoopt, zal hoofdelijk verantwoordelijk en onverdeelbaar gesteld worden met de derde, voor de hoofdsom, interesten, strafrechten en alle andere bijkomende kosten.

2.

3.

De verkoop van de kavels verloopt in de volgorde aangegeven in de cataloog.

De veilinghouder behoudt zich het recht voor een bod te weigeren, zonder dat hij daarvoor een verklaring verschuldig is

4.

5.

De veilinghouder kan een kavel opsplitsen of meerdere kavels in de cataloog samenvoegen.

6.

De veilinghouder zal opdrachten van kandidaat-kopers die de veiling niet kunnen bijwonen, uitvoeren, zonder bijkomende kosten. De opdrachten zullen evenwel in Euro, (exclusief het opgeld) worden vastgesteld en moeten ten laatste één dag voor de veiling gegeven worden. Telefonische biedingen kunnen aangevraagd worden mits voorafgaandelijke reservatie, ten laatste 2 dagen voor de veiling. In geval van telefonische biedingen, kunnen de experten in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen of problement met het netwerk.

7.

De te koop gestelde werken zijn conform met de bechrijving. Behoudens andere aanduiding worden de werken die in een lot aangeboden worden niet gecollationeerd. Gezien de tentoonstelling het publiek de kans geeft om de staat en de natuur van alle te koop gestelde boeken en werken te onderzoeken, zal na de toewijzing geen enkel bezwaar meer aanvaard worden, van welke aard ook, zelfs indien dit de beschrijving van de katalogus betreft, enkel wanneer de oorspronkelijkheid van het voorwerp ter sprake gebracht wordt. Geen enkel voorwerp kan nog onderzocht worden gedurende de verkoop.

8.

Na de toewijzing zijn Alain & Evelyne Morel de Westgaver niet meer verantwoordelijk voor de voorwerpen die bij hen blijven liggen. De kopers dienen de aangekochte boeken en werken mede te nemen hetzij gedurende de veiling hetzij, vanaf de zondag volgende de veiling van 10u30 tot 17u30. Vanaf dinsdag volgende de veiling op afspraak 24 Henri Marichalstraat – 1050 Brussel en moeten afgehaald worden binnen de 5 dagen na de veiling mits volledige betaling inbegrepen de kosten vermeld in punt 2.

9.

Het wegnemen, de verpakking en het transport van goederen zijn ten laste van de kopers.

10.

Vanaf de 5de dag van de verkoop en zonder enige aanmaning, zal het bedrag van de faktuur verhoogd worden met een maandelijkse conventionele interest van 1,5 % alsook een schadevergoeding van 20 %. Indien de werken niet weggehaald en betaald zijn door de kopers, binnen de 7 dagen na de ingebrekestelling die hen zal worden betekend vanaf één maand na de verkoop, zal de verkoop uitdrukkelijk en van rechtswege ontbonden zijn, met als gevolg dat Alain & Evelyne Morel de Westgaver onmiddelijk de boeken en werken opnieuw kunnen te koop stellen en / of er ambtshalve over beschikken voor rekening en op kosten voor de koper, met afhouding van de oorspronkelijke kosten en winsten die de boekhandel had moeten toekomen. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

11.

De algemene voorwaarden zijn genomen in het belang van de liefhebbers en om vergissingen en onaangename verlenging van de verkoop te vermijden zodat zij strikt zullen nageleefd worden en onder geen enkel voorwendsel er kan van afgeweken worden. De liefhebbers en kopers van huidige voorwaarden kennis genomen voor de verkoop en onderwerpen zich onherroepelijk aan elke voorwaarde.